Podmínky

OBECNÉ PODMÍNKY

  1. Úvodní strana
  2. »
  3. CPI
  4. »
  5. Podmínky

Podmínky

CPI Moravia Books s.r.o.

Brnenska 1024
69123 Pohorelice
Tel: +42 (0) 519-440-111

CPI Clausen & Bosse GmbH

Birkstr. 10
25917 Leck
Tel: +49 (0) 4662 / 83-0

CPI Ebner & Spiegel GmbH

Eberhard-Finckh-Straße 61
89075 Ulm
Tel: +49 (0) 731 / 2056-0

CPI Druckdienstleistungen GmbH

Ferdinand-Jühlke-Straße 7
99095 Erfurt
Tel: žádné číslo

§01
Rozsah použití

Následujícími Všeobecnými obchodními podmínkami (VOP) se řídí všechny současné i budoucí nabídky a smlouvy společnosti CPI Moravia Books s.r.o., IČO:63997703, sídlem Brněnská 1024, 691 23 Pohořelice, zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně pod sp.zn. C 23210 (dále jen jako „dodavatel“) na poskytnutí služeb, provedení prací a výkonů či vyhotovení nebo dodání zboží, vč. smluv na zakázkový tisk knih a dokumentů („dále jako „smlouva“) dodavatelem třetí osobě jednající v rámci vlastní podnikatelské činnosti (dále jako „zákazník“), pokud nebyly písemně smluvními stranami ujednány žádné další dohody odchylující se od těchto podmínek. Tyto VOP jsou nedílnou součástí Nabídky dodavatele a smlouvy. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před těmito VOP. Vylučuje se použití jiných obchodních podmínek, na které poukáže zákazník, to platí i v případě, že zákazník prohlásí, že si přeje dodávat pouze za svých podmínek. Jakékoli plnění dle smlouvy se bude řídit výlučně těmito obchodními podmínkami dodavatele, jejich akceptace ze strany zákazníka je možná i tzv. faktickou akceptací, např. převzetím zboží či uhrazením zálohy či jiné platby dle smlouvy. Dodavatel vylučuje aplikaci ustanovení § 1751 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a odmítá jakékoli obchodní podmínky zákazníka. Znění těchto obchodních podmínek může dodavatel měnit či doplňovat, tím nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

§01
Rozsah použití

Následujícími Všeobecnými obchodními podmínkami (VOP) se řídí všechny současné i budoucí nabídky a smlouvy společnosti CPI Moravia Books s.r.o., IČO:63997703, sídlem Brněnská 1024, 691 23 Pohořelice, zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně pod sp.zn. C 23210 (dále jen jako „dodavatel“) na poskytnutí služeb, provedení prací a výkonů či vyhotovení nebo dodání zboží, vč. smluv na zakázkový tisk knih a dokumentů („dále jako „smlouva“) dodavatelem třetí osobě jednající v rámci vlastní podnikatelské činnosti (dále jako „zákazník“), pokud nebyly písemně smluvními stranami ujednány žádné další dohody odchylující se od těchto podmínek. Tyto VOP jsou nedílnou součástí Nabídky dodavatele a smlouvy. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před těmito VOP. Vylučuje se použití jiných obchodních podmínek, na které poukáže zákazník, to platí i v případě, že zákazník prohlásí, že si přeje dodávat pouze za svých podmínek. Jakékoli plnění dle smlouvy se bude řídit výlučně těmito obchodními podmínkami dodavatele, jejich akceptace ze strany zákazníka je možná i tzv. faktickou akceptací, např. převzetím zboží či uhrazením zálohy či jiné platby dle smlouvy. Dodavatel vylučuje aplikaci ustanovení § 1751 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a odmítá jakékoli obchodní podmínky zákazníka. Znění těchto obchodních podmínek může dodavatel měnit či doplňovat, tím nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

§02
Uzavření smlouvy, obsah smlouvy

2.1 Jakékoli nabídky či prezentace dodavatele učiněné na jeho webových stránkách cpi-print.de/cz/ jsou vždy nezávazné a nepředstavují návrh na uzavření smlouvy. Návrh na uzavření smlouvy představuje Nabídka vyhotovená dodavatelem (dále jen „Nabídka“), která uvádí základní parametry smlouvy (ať už se tato činí na základě předchozí telefonické/emailové komunikace smluvních stran či bez ní), Nabídka bude zpravidla učiněna elektronicky a zaslána zákazníkovi emailem jako příloha emailu (PDF soubor), nevyžaduje se, aby byla Nabídka vlastnoručně podepsána dodavatelem. Zákazník Nabídku přijme buď tak, že Nabídku podepíše a sken podepsané Nabídky zašle dodavateli (opět postačí emailem), nebo její přijetí potvrdí emailem dodavateli, případně ji přijme jiným způsobem, z něhož je nepochybné, že Nabídku přijal a objednal zboží/výkony, které byly předmětem Nabídky (dále jen jako „Objednávka“). Nabídku lze přijmout ze strany zákazníka i tak, že se podle ní zachová, např. uhradí zálohu či jinou platbu. Objednávka zákazníka, která mění podmínky Nabídky (ať již podstatně či nepodstatně) není přijetím nabídky. Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy dodavatel vyhotoví Potvrzení zakázky, v němž dodavatel potvrdí Objednávku od zákazníka. Pro obsah smlouvy, zejména pro rozsah plnění, je směrodatné pouze Potvrzení zakázky ze strany dodavatele (dále jen jako „Potvrzení zakázky“). Změny a dodatky smlouvy lze sjednat pouze v písemné podobě (postačí emailová forma), není-li v těchto VOP uvedeno pro konkrétní případ jinak.

2.2 S ohledem na kvalitu plnění dodavatele je dohodnuto, že technické, materiálové nebo výrobní změny ve vztahu k předmětu plnění může dodavatel provést dle svého uvážení a tyto změny jsou v souladu se smlouvou, pokud se tím předmět dodávky podstatně nezmění a změna je pro zákazníka objektivně přiměřená.

2.3 Nadměrné nebo menší dodávky maximálně do výše 10 % objednaného množství jsou dodávky v souladu se smlouvou, nejde o vadné plnění a nelze proti nim vznášet námitky ani uplatňovat vůči dodavateli žádné nároky. V případě nadměrných dodávek dle tohoto odstavce VOP se cena dle smlouvy automaticky upravuje – navyšuje - o tolik %, o kolik % jde o nadměrnou dodávku. V případě menších dodávek dle tohoto odstavce VOP se cena dle smlouvy automaticky upravuje – snižuje - o tolik %, o kolik % jde o menší dodávku.

2.4 Pokud není výslovně dohodnuto jinak, může dodavatel zajistit provedení služeb, které má poskytnout zákazníkovi, také třetími stranami.

2.5 Dodavatel je oprávněn při změně pro smlouvu podstatných skutečností, např. v případě podstatných změn cen papíru, energií, logistických nákladů apod. (přičemž podstatné změny cen jsou takové změny, kdy dojde před dodáním předmětu plnění dle této smlouvy ke zvýšení cen těchto vstupů oproti cenám platným v době, kdy byla učiněna Nabídka, minimálně o 10%), navrhnout zákazníkovi tomu odpovídající změnu smlouvy, zejm. zvýšení ceny. Takový návrh na změnu smlouvy je dodavatel oprávněn učinit pouze, pokud bude doručen zákazníkovi nejpozději 20 dnů před dohodnutým termínem dodání. Zákazník má v takovém případě povinnost vyjádřit se k navrhované změně do jednoho týdne od obdržení návrhu na změnu od dodavatele. Pokud se zákazník v této lhůtě nevyjádří, dohodly se smluvní strany tak, že platí, že zákazník se změnou souhlasí a v den následující po marném uplynutí této lhůty automaticky dojde k dodavatelem navrhované změně smlouvy. Pokud zákazník dodavateli v uvedené lhůtě sdělí, že s navrhovanou změnou nesouhlasí, ke změně smlouvy nedochází a v takovém případě má dodavatel právo smlouvu vypovědět ve výpovědní lhůtě, která činí 15 dnů od doručení výpovědi zákazníkovi; zákazníkovi vůči dodavateli v případě výpovědi smlouvy nevznikají žádné nároky, a to ani z titulu nedodání zboží či náhrady jakékoli újmy.

§02
Uzavření smlouvy, obsah smlouvy

2.1 Jakékoli nabídky či prezentace dodavatele učiněné na jeho webových stránkách cpi-print.de/cz/ jsou vždy nezávazné a nepředstavují návrh na uzavření smlouvy. Návrh na uzavření smlouvy představuje Nabídka vyhotovená dodavatelem (dále jen „Nabídka“), která uvádí základní parametry smlouvy (ať už se tato činí na základě předchozí telefonické/emailové komunikace smluvních stran či bez ní), Nabídka bude zpravidla učiněna elektronicky a zaslána zákazníkovi emailem jako příloha emailu (PDF soubor), nevyžaduje se, aby byla Nabídka vlastnoručně podepsána dodavatelem. Zákazník Nabídku přijme buď tak, že Nabídku podepíše a sken podepsané Nabídky zašle dodavateli (opět postačí emailem), nebo její přijetí potvrdí emailem dodavateli, případně ji přijme jiným způsobem, z něhož je nepochybné, že Nabídku přijal a objednal zboží/výkony, které byly předmětem Nabídky (dále jen jako „Objednávka“). Nabídku lze přijmout ze strany zákazníka i tak, že se podle ní zachová, např. uhradí zálohu či jinou platbu. Objednávka zákazníka, která mění podmínky Nabídky (ať již podstatně či nepodstatně) není přijetím nabídky. Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy dodavatel vyhotoví Potvrzení zakázky, v němž dodavatel potvrdí Objednávku od zákazníka. Pro obsah smlouvy, zejména pro rozsah plnění, je směrodatné pouze Potvrzení zakázky ze strany dodavatele (dále jen jako „Potvrzení zakázky“). Změny a dodatky smlouvy lze sjednat pouze v písemné podobě (postačí emailová forma), není-li v těchto VOP uvedeno pro konkrétní případ jinak.

2.2 S ohledem na kvalitu plnění dodavatele je dohodnuto, že technické, materiálové nebo výrobní změny ve vztahu k předmětu plnění může dodavatel provést dle svého uvážení a tyto změny jsou v souladu se smlouvou, pokud se tím předmět dodávky podstatně nezmění a změna je pro zákazníka objektivně přiměřená.

2.3 Nadměrné nebo menší dodávky maximálně do výše 10 % objednaného množství jsou dodávky v souladu se smlouvou, nejde o vadné plnění a nelze proti nim vznášet námitky ani uplatňovat vůči dodavateli žádné nároky. V případě nadměrných dodávek dle tohoto odstavce VOP se cena dle smlouvy automaticky upravuje – navyšuje - o tolik %, o kolik % jde o nadměrnou dodávku. V případě menších dodávek dle tohoto odstavce VOP se cena dle smlouvy automaticky upravuje – snižuje - o tolik %, o kolik % jde o menší dodávku.

2.4 Pokud není výslovně dohodnuto jinak, může dodavatel zajistit provedení služeb, které má poskytnout zákazníkovi, také třetími stranami.

2.5 Dodavatel je oprávněn při změně pro smlouvu podstatných skutečností, např. v případě podstatných změn cen papíru, energií, logistických nákladů apod. (přičemž podstatné změny cen jsou takové změny, kdy dojde před dodáním předmětu plnění dle této smlouvy ke zvýšení cen těchto vstupů oproti cenám platným v době, kdy byla učiněna Nabídka, minimálně o 10%), navrhnout zákazníkovi tomu odpovídající změnu smlouvy, zejm. zvýšení ceny. Takový návrh na změnu smlouvy je dodavatel oprávněn učinit pouze, pokud bude doručen zákazníkovi nejpozději 20 dnů před dohodnutým termínem dodání. Zákazník má v takovém případě povinnost vyjádřit se k navrhované změně do jednoho týdne od obdržení návrhu na změnu od dodavatele. Pokud se zákazník v této lhůtě nevyjádří, dohodly se smluvní strany tak, že platí, že zákazník se změnou souhlasí a v den následující po marném uplynutí této lhůty automaticky dojde k dodavatelem navrhované změně smlouvy. Pokud zákazník dodavateli v uvedené lhůtě sdělí, že s navrhovanou změnou nesouhlasí, ke změně smlouvy nedochází a v takovém případě má dodavatel právo smlouvu vypovědět ve výpovědní lhůtě, která činí 15 dnů od doručení výpovědi zákazníkovi; zákazníkovi vůči dodavateli v případě výpovědi smlouvy nevznikají žádné nároky, a to ani z titulu nedodání zboží či náhrady jakékoli újmy.

§03
Ceny a úpravy cen, platby

3.1 Ceny (není-li výslovně uvedeno jinak) nezahrnují příslušnou zákonnou daň z přidané hodnoty, která bude účtována samostatně nad rámec ceny. Není-li dohodnuto jinak, platí dodání dle DAP INCOTERMS 2020. Není-li sjednáno jinak, ceny zahrnují standardní balné, přepravné a poštovné, případné clo je dodavatel oprávněn účtovat nad rámec ceny. Náklady dopravy typu zvoleného dodavatelem jsou obsaženy v ceně, není- li sjednáno jinak. Náklady na pojištění a další náklady na přepravu (např. specifické požadavky zákazníka na balné či jiný než dodavatelem zvolený typ přepravy) se účtují zákazníkovi zvlášť ve skutečné výši, v níž vznikly. Následné změny (tzv. korekce zakázky), včetně jimi způsobených prostojů strojů, budou zákazníkovi fakturovány zvlášť.

3.2 Úhrada fakturované částky bude provedena do 14 dnů ode dne vystavení daňového dokladu (faktury), pokud není v písemné podobě dohodnuto jinak. Faktura se vystavuje ke dni odeslání zboží nebo dílčí dodávky. Tím není dotčeno právo smluvně sjednat okamžitou platbu, zálohy nebo odchylné platební podmínky. Dodavatel je v každém případě oprávněn požadovat po zákazníkovi zaplacení zálohy. Pokud je lhůta splatnosti fakturované částky ze strany zákazníka překročena, nastává prodlení zákazníka bez nutnosti zvláštní upomínky; v takovém případě je zákazník povinen hradit dodavateli zákonný úrok z prodlení, právo dodavatele nárokovat vedle úroku z prodlení újmu způsobenou tímto prodlením zůstává nedotčeno. V případě výskytu vad dodávaného zboží/služeb nemá zákazník právo pozdržet platbu. V případě prodlení zákazníka s úhradou faktury je zákazník povinen uhradit dodavateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý započatý den prodlení. Ustanovením o smluvní pokutě není dotčeno právo dodavatele na náhradu škody.

3.3 Pokud se dodavatel dozví o výrazném zhoršení finanční situace zákazníka nebo pokud zákazník nesplní svou povinnost zaplatit sjednanou cenu za zboží/služby řádně a včas, má dodavatel právo zastavit další práci na aktuálních zakázkách pro zákazníka a/nebo odstoupit od smlouvy, v takovém případě nemá zákazník vůči dodavateli žádné právo z titulu prodlení, vad ani náhrady újmy.

3.4 Uplatnění jakékoli slevy z ceny ze strany zákazníka vyžaduje předchozí dohodu s dodavatelem v písemné podobě.

3.5 Dodavatel si vyhrazuje právo upravit své ceny v závislosti na změnách cen energií nebo surovin, zejména elektřiny, plynu, papíru, inkoustu, lepidel, povrchových úprav, šedé lepenky, hliníku nebo nákladů na dopravu. Dodavatel garantuje závaznost cen v potvrzených zakázkách a v cenících po dobu dvou týdnů. Nepoužije se v případě individuálních dohod nebo pokud by dodavatel nebyl schopen prokázat významnou změnu nákupních cen nebo výrobních nákladů.

§03
Ceny a úpravy cen, platby

3.1 Ceny (není-li výslovně uvedeno jinak) nezahrnují příslušnou zákonnou daň z přidané hodnoty, která bude účtována samostatně nad rámec ceny. Není-li dohodnuto jinak, platí dodání dle DAP INCOTERMS 2020. Není-li sjednáno jinak, ceny zahrnují standardní balné, přepravné a poštovné, případné clo je dodavatel oprávněn účtovat nad rámec ceny. Náklady dopravy typu zvoleného dodavatelem jsou obsaženy v ceně, není- li sjednáno jinak. Náklady na pojištění a další náklady na přepravu (např. specifické požadavky zákazníka na balné či jiný než dodavatelem zvolený typ přepravy) se účtují zákazníkovi zvlášť ve skutečné výši, v níž vznikly. Následné změny (tzv. korekce zakázky), včetně jimi způsobených prostojů strojů, budou zákazníkovi fakturovány zvlášť.

3.2 Úhrada fakturované částky bude provedena do 14 dnů ode dne vystavení daňového dokladu (faktury), pokud není v písemné podobě dohodnuto jinak. Faktura se vystavuje ke dni odeslání zboží nebo dílčí dodávky. Tím není dotčeno právo smluvně sjednat okamžitou platbu, zálohy nebo odchylné platební podmínky. Dodavatel je v každém případě oprávněn požadovat po zákazníkovi zaplacení zálohy. Pokud je lhůta splatnosti fakturované částky ze strany zákazníka překročena, nastává prodlení zákazníka bez nutnosti zvláštní upomínky; v takovém případě je zákazník povinen hradit dodavateli zákonný úrok z prodlení, právo dodavatele nárokovat vedle úroku z prodlení újmu způsobenou tímto prodlením zůstává nedotčeno. V případě výskytu vad dodávaného zboží/služeb nemá zákazník právo pozdržet platbu. V případě prodlení zákazníka s úhradou faktury je zákazník povinen uhradit dodavateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý započatý den prodlení. Ustanovením o smluvní pokutě není dotčeno právo dodavatele na náhradu škody.

3.3 Pokud se dodavatel dozví o výrazném zhoršení finanční situace zákazníka nebo pokud zákazník nesplní svou povinnost zaplatit sjednanou cenu za zboží/služby řádně a včas, má dodavatel právo zastavit další práci na aktuálních zakázkách pro zákazníka a/nebo odstoupit od smlouvy, v takovém případě nemá zákazník vůči dodavateli žádné právo z titulu prodlení, vad ani náhrady újmy.

3.4 Uplatnění jakékoli slevy z ceny ze strany zákazníka vyžaduje předchozí dohodu s dodavatelem v písemné podobě.

3.5 Dodavatel si vyhrazuje právo upravit své ceny v závislosti na změnách cen energií nebo surovin, zejména elektřiny, plynu, papíru, inkoustu, lepidel, povrchových úprav, šedé lepenky, hliníku nebo nákladů na dopravu. Dodavatel garantuje závaznost cen v potvrzených zakázkách a v cenících po dobu dvou týdnů. Nepoužije se v případě individuálních dohod nebo pokud by dodavatel nebyl schopen prokázat významnou změnu nákupních cen nebo výrobních nákladů.

§04
Přechod rizika, balení, přeprava

4.1 Dodavatel není vázán způsobem dopravy požadovaným zákazníkem. Pojištění přepravy uzavírá dodavatel pouze na předchozí výslovný písemný pokyn zákazníka a na náklady zákazníka.

4.2 Nebezpečí náhodné ztráty a náhodného poškození předmětu plnění, jakož i nebezpečí škody na věci, přechází na zákazníka, jakmile bylo zboží dodáno ve sjednaném místě (DAP INCOTERMS 2020).

§04
Přechod rizika, balení, přeprava

4.1 Dodavatel není vázán způsobem dopravy požadovaným zákazníkem. Pojištění přepravy uzavírá dodavatel pouze na předchozí výslovný písemný pokyn zákazníka a na náklady zákazníka.

4.2 Nebezpečí náhodné ztráty a náhodného poškození předmětu plnění, jakož i nebezpečí škody na věci, přechází na zákazníka, jakmile bylo zboží dodáno ve sjednaném místě (DAP INCOTERMS 2020).

§05
Doba dodání a zpoždění

5.1 Dodací lhůty se v jednotlivých případech řídí daty dohodnutými v Potvrzení zakázky. Pokud provedení zakázky závisí na dokumentech, technických údajích, jiných informacích od zákazníka nebo dodání materiálů, které musí zákazník obstarat nebo poskytnout, dodací lhůta začíná běžet od okamžiku, kdy tyto dokumenty nebo informace dodavatel od zákazníka obdrží. Dodací lhůta je dodržená, pokud byl předmět dodávky před jejím uplynutím předán k přepravě nebo byla zjištěna či oznámena jeho připravenost k odeslání/vyzvednutí.

5.2 Po dobu zkoumání tiskových náhledů, hotových vzorků atd. zákazníkem (zejména tedy PDF tiskových náhledů ke schválení, vytištěných tiskových archů ke schválení, hotových vzorků a ostatních podkladů ke schválení zákazníkem) se dodací lhůta v každém případě přerušuje, a to ode dne jejich odeslání zákazníkovi do dne obdržení jeho vyjádření, tj. po tuto dobu dodací lhůta neběží. Pokud zákazník po uzavření smlouvy požádá o změny, které mají vliv na dobu výroby, začíná dohodnutá dodací lhůta běžet znovu, a to až po potvrzení změn dodavatelem, pokud nejsou výslovně dohodnuty nové dodací lhůty.

5.3 Pokud nemůže dodavatel dodržet dohodnutý termín dodání z důvodu provozních poruch, stávek, výluk nebo jiných pracovních omezení, nepokojů nebo války, potíží s dodávkami energie, výpadku dopravních prostředků nebo jiných překážek, za které neodpovídá, vč. epidemie či pandemie, zejména v případech vyšší moci, bude zákazníka neprodleně informovat. Pokud v takovém případě nelze předpokládat, že službu poskytne dodavatel v přiměřené náhradní lhůtě, je dodavatel i zákazník oprávněn od smlouvy odstoupit. Pokud byly důvody překážky známy dodavateli již v době uzavření smlouvy, není dodavatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

5.4 Dodavatel je oprávněn provádět dílčí dodávky a poskytovat dílčí služby.

5.5 Pokud je zákazník v prodlení s převzetím zboží jako celku nebo jeho části, je dodavatel oprávněn zásilku buď uskladnit, nebo ji nechat uskladnit dopravcem či skladovatelem, kterého dodavatel zvolí, na účet a riziko zákazníka. Pokud zboží skladuje dodavatel sám, je mu zákazník povinen uhradit skladovací náklady ve výši 0,5 % fakturované částky za zboží, s jehož převzetím je zákazník v prodlení, měsíčně, to však s maximální limitací celkové výše skladovacích nákladů - nejvýše tedy celkem 10 % z fakturované částky za zboží, s jehož převzetím je zákazník v prodlení. Po neúspěšném uplynutí dodatečné 14denní lhůty pro převzetí zboží (která běží automaticky a není třeba další výzvy ze strany dodavatele), je dodavatel oprávněn odstoupit od smlouvy a požadovat paušální náhradu škody ve výši částky objednávky (tj. ceny za objednávku).

§05
Doba dodání a zpoždění

5.1 Dodací lhůty se v jednotlivých případech řídí daty dohodnutými v Potvrzení zakázky. Pokud provedení zakázky závisí na dokumentech, technických údajích, jiných informacích od zákazníka nebo dodání materiálů, které musí zákazník obstarat nebo poskytnout, dodací lhůta začíná běžet od okamžiku, kdy tyto dokumenty nebo informace dodavatel od zákazníka obdrží. Dodací lhůta je dodržená, pokud byl předmět dodávky před jejím uplynutím předán k přepravě nebo byla zjištěna či oznámena jeho připravenost k odeslání/vyzvednutí.

5.2 Po dobu zkoumání tiskových náhledů, hotových vzorků atd. zákazníkem (zejména tedy PDF tiskových náhledů ke schválení, vytištěných tiskových archů ke schválení, hotových vzorků a ostatních podkladů ke schválení zákazníkem) se dodací lhůta v každém případě přerušuje, a to ode dne jejich odeslání zákazníkovi do dne obdržení jeho vyjádření, tj. po tuto dobu dodací lhůta neběží. Pokud zákazník po uzavření smlouvy požádá o změny, které mají vliv na dobu výroby, začíná dohodnutá dodací lhůta běžet znovu, a to až po potvrzení změn dodavatelem, pokud nejsou výslovně dohodnuty nové dodací lhůty.

5.3 Pokud nemůže dodavatel dodržet dohodnutý termín dodání z důvodu provozních poruch, stávek, výluk nebo jiných pracovních omezení, nepokojů nebo války, potíží s dodávkami energie, výpadku dopravních prostředků nebo jiných překážek, za které neodpovídá, vč. epidemie či pandemie, zejména v případech vyšší moci, bude zákazníka neprodleně informovat. Pokud v takovém případě nelze předpokládat, že službu poskytne dodavatel v přiměřené náhradní lhůtě, je dodavatel i zákazník oprávněn od smlouvy odstoupit. Pokud byly důvody překážky známy dodavateli již v době uzavření smlouvy, není dodavatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

5.4 Dodavatel je oprávněn provádět dílčí dodávky a poskytovat dílčí služby.

5.5 Pokud je zákazník v prodlení s převzetím zboží jako celku nebo jeho části, je dodavatel oprávněn zásilku buď uskladnit, nebo ji nechat uskladnit dopravcem či skladovatelem, kterého dodavatel zvolí, na účet a riziko zákazníka. Pokud zboží skladuje dodavatel sám, je mu zákazník povinen uhradit skladovací náklady ve výši 0,5 % fakturované částky za zboží, s jehož převzetím je zákazník v prodlení, měsíčně, to však s maximální limitací celkové výše skladovacích nákladů - nejvýše tedy celkem 10 % z fakturované částky za zboží, s jehož převzetím je zákazník v prodlení. Po neúspěšném uplynutí dodatečné 14denní lhůty pro převzetí zboží (která běží automaticky a není třeba další výzvy ze strany dodavatele), je dodavatel oprávněn odstoupit od smlouvy a požadovat paušální náhradu škody ve výši částky objednávky (tj. ceny za objednávku).

§06
Omezení odpovědnosti

6.1 Dodavatel odpovídá podle příslušných platných právních předpisů za škodu, kterou způsobil zaviněným porušením svých povinností. Smluvní strany se dohodly, že dodavatel odpovídá pouze za skutečnou škodu, nikoliv za ušlý zisk ani za nemajetkovou újmu. Dodavatel neodpovídá za následné či vedlejší škody, za poškození pověsti zákazníka z důvodu případného porušení smlouvy (např. prodlením) apod. V případě, že dodavatel odpovídá zákazníkovi za škodu, je výše náhrady škody, kterou je zákazník oprávněn požadovat, v každém případě limitována částkou, která odpovídá 100% ceny předmětu plnění dle smlouvy, z níž nebo v souvislosti s níž odpovědnost za škodu vznikla, tj. škodu převyšující takovou částku není zákazník oprávněn nárokovat.

6.2 Ustanovení předchozího odstavce nijak nelimituje ani nevylučuje povinnost dodavatele k náhradě újmy způsobené člověku na přirozených právech, anebo způsobené úmyslně nebo z hrubé nedbalosti. Ustanovení předchozího odstavce nevylučuje odpovědnost dodavatele dle zákonných ustanovení týkajících se škody způsobené vadou výrobku, pokud se tato ustanovení mají na vztah mezi dodavatelem a zákazníkem dle ustanovení platných právních předpisů, od nichž se nelze odchýlit, aplikovat.

§06
Omezení odpovědnosti

6.1 Dodavatel odpovídá podle příslušných platných právních předpisů za škodu, kterou způsobil zaviněným porušením svých povinností. Smluvní strany se dohodly, že dodavatel odpovídá pouze za skutečnou škodu, nikoliv za ušlý zisk ani za nemajetkovou újmu. Dodavatel neodpovídá za následné či vedlejší škody, za poškození pověsti zákazníka z důvodu případného porušení smlouvy (např. prodlením) apod. V případě, že dodavatel odpovídá zákazníkovi za škodu, je výše náhrady škody, kterou je zákazník oprávněn požadovat, v každém případě limitována částkou, která odpovídá 100% ceny předmětu plnění dle smlouvy, z níž nebo v souvislosti s níž odpovědnost za škodu vznikla, tj. škodu převyšující takovou částku není zákazník oprávněn nárokovat.

6.2 Ustanovení předchozího odstavce nijak nelimituje ani nevylučuje povinnost dodavatele k náhradě újmy způsobené člověku na přirozených právech, anebo způsobené úmyslně nebo z hrubé nedbalosti. Ustanovení předchozího odstavce nevylučuje odpovědnost dodavatele dle zákonných ustanovení týkajících se škody způsobené vadou výrobku, pokud se tato ustanovení mají na vztah mezi dodavatelem a zákazníkem dle ustanovení platných právních předpisů, od nichž se nelze odchýlit, aplikovat.

§07
Záruka, povinnost kontroly a vrácení

7.1 Zákazník je povinen zkontrolovat obdržené zboží z hlediska vad a smluvního stavu ihned po jeho obdržení. Reklamace s přesným popisem závad a materiálem prokazujícím závady, které zboží mělo v okamžiku převzetí, (zejm. fotodokumentace) musí být písemně oznámeny dodavateli do 8 pracovních dnů od dodání zboží, v opačném případě zákazník pozbývá právo z takové vady zboží. Poškození při přepravě musí být zjištěno ihned po převzetí zboží; potvrzení o tomto poškození je třeba vyžádat od dopravce nebo spediční firmy, v opačném případě zákazník pozbývá právo z takové vady zboží. Zákazník je povinen v rámci výroby stejným způsobem zkontrolovat předběžné výrobky nebo meziprodukty dodané ke kontrole a neprodleně dodavatele informovat o případných závadách, v opačném případě zákazník pozbývá právo z takové vady zboží. To platí stejným způsobem i pro přímé dodávky třetím stranám, které zákazník uvede. Je-li dle prohlášení dodavatele poskytována záruka za jakost, není tato delší než 12 měsíců od přechodu nebezpečí škody na věci na zákazníka. Vyskytne-li se na zboží vada, za kterou dodavatel odpovídá z titulu záruky za jakost, v průběhu záruční doby, je zákazník povinen reklamaci s přesným popisem závad a materiálem prokazujícím závady (zejm. fotodokumentace) písemně oznámit dodavateli do 8 pracovních dnů od výskytu vady, jinak pozbývá právo z takové vady zboží. Záruka za jakost se nevztahuje na vady vzniklé nesprávným skladováním zboží ze strany zákazníka či nesprávnou či neopatrnou manipulací se zbožím ze strany zákazníka. Vyskytne-li se na zboží/díle vada, za kterou dodavatel odpovídá (ať již z titulu záruky za jakost či jinak), má zákazník bez ohledu na charakter vady a s vyloučením dalších nároků právo:
- požadovat po dodavateli opravu zboží (opravu provedení díla), tzv. první oprava
- pokud i přes první opravu zboží/dílo vykazuje stále vady, pak má zákazník právo požadovat po dodavateli druhou opravu zboží (opravu provedení díla), tzv. druhá oprava
- pokud i přes druhou opravu zboží/dílo vykazuje stále vady, pak má zákazník právo požadovat přiměřenou slevu z ceny. Namísto provedení opravy či poskytnutí slevy z ceny je dodavatel dle svého výsostného uvážení oprávněn (nikoliv povinen) dodat náhradní zboží. Další nároky zákazníka z titulu vad zboží, obzvláště nároky na náhradu škod, které nevznikly na dodávaném výrobku samotném, jsou vyloučeny.

7.2 Dodavatel nenese odpovědnost za škody/vady vzniklé v důsledku jakýchkoli vadných podkladů od zákazníka, na vadnost podkladů není dodavatel povinen zákazníka upozorňovat. Dodavatel zpravidla vytvoří na základě tiskových podkladů od zákazníka PDF náhled/softproof, který je zaslán zákazníkovi ke schválení, případně k odstranění chyb. Pokud zákazník náhled odsouhlasí elektronicky nebo přes webové rozhraní nebo emailem, uděluje tím schválení k tisku. Za případné vady či škody vzniklé tím, že zákazník schválí k tisku dokumenty obsahující vady, nenese dodavatel žádnou odpovědnost. Dodavatel nenese odpovědnost za dodatečné náklady vzniklé z důvodu, že zákazník nahlásil vadný výrobek připravený k tisku nebo kompletaci, ledaže by zákazník tyto chyby při podání prohlášení nemohl objektivně rozpoznat. Zejména neodpovídá dodavatel za chyby, které zákazník přehlédl na zaslaných korekturách a tiskových předlohách, nebo za změny, které jsou nutné v důsledku nečitelnosti rukopisu nebo odchylky od sazby a tisku, zejména za opravy provedené zákazníkem a autorem. Žádosti o opravy musí být dodavateli předloženy písemně.

7.3 V případě barevných reprodukcí ve všech tiskových procesech nepředstavují vadu odchylky od originálu, které jsou v oboru obvyklé. Totéž platí pro porovnání případných zkušebních verzí a finálního tisku edice (barevné nátisky a produkční archy). Za světlostálost, proměnlivost a odchylky barev a bronzů, jakož i za kvalitu gumování, lakování, impregnace atd. odpovídá dodavatel pouze v rozsahu, v jakém byly vady materiálů rozpoznatelné před jejich použitím při řádné kontrole. Odchylky v kvalitě dodavatelem pořízeného papíru, lepenky a dalších materiálů nelze namítat, pokud jsou obvyklé.

7.4 Dodavatel neodpovídá za věcné vady, pokud jsou založeny na dodávkách, které získal od třetích stran nebo zákazníka a které nebyly dodavatelovým zpracováním změněny tak, že by vada byla způsobena zpracováním (např. tisk na papír dodaný zákazníkem).

7.5 Vady části dodaného zboží neopravňují zákazníka k reklamaci celé dodávky.

§07
Záruka, povinnost kontroly a vrácení

7.1 Zákazník je povinen zkontrolovat obdržené zboží z hlediska vad a smluvního stavu ihned po jeho obdržení. Reklamace s přesným popisem závad a materiálem prokazujícím závady, které zboží mělo v okamžiku převzetí, (zejm. fotodokumentace) musí být písemně oznámeny dodavateli do 8 pracovních dnů od dodání zboží, v opačném případě zákazník pozbývá právo z takové vady zboží. Poškození při přepravě musí být zjištěno ihned po převzetí zboží; potvrzení o tomto poškození je třeba vyžádat od dopravce nebo spediční firmy, v opačném případě zákazník pozbývá právo z takové vady zboží. Zákazník je povinen v rámci výroby stejným způsobem zkontrolovat předběžné výrobky nebo meziprodukty dodané ke kontrole a neprodleně dodavatele informovat o případných závadách, v opačném případě zákazník pozbývá právo z takové vady zboží. To platí stejným způsobem i pro přímé dodávky třetím stranám, které zákazník uvede. Je-li dle prohlášení dodavatele poskytována záruka za jakost, není tato delší než 12 měsíců od přechodu nebezpečí škody na věci na zákazníka. Vyskytne-li se na zboží vada, za kterou dodavatel odpovídá z titulu záruky za jakost, v průběhu záruční doby, je zákazník povinen reklamaci s přesným popisem závad a materiálem prokazujícím závady (zejm. fotodokumentace) písemně oznámit dodavateli do 8 pracovních dnů od výskytu vady, jinak pozbývá právo z takové vady zboží. Záruka za jakost se nevztahuje na vady vzniklé nesprávným skladováním zboží ze strany zákazníka či nesprávnou či neopatrnou manipulací se zbožím ze strany zákazníka. Vyskytne-li se na zboží/díle vada, za kterou dodavatel odpovídá (ať již z titulu záruky za jakost či jinak), má zákazník bez ohledu na charakter vady a s vyloučením dalších nároků právo:
- požadovat po dodavateli opravu zboží (opravu provedení díla), tzv. první oprava
- pokud i přes první opravu zboží/dílo vykazuje stále vady, pak má zákazník právo požadovat po dodavateli druhou opravu zboží (opravu provedení díla), tzv. druhá oprava
- pokud i přes druhou opravu zboží/dílo vykazuje stále vady, pak má zákazník právo požadovat přiměřenou slevu z ceny. Namísto provedení opravy či poskytnutí slevy z ceny je dodavatel dle svého výsostného uvážení oprávněn (nikoliv povinen) dodat náhradní zboží. Další nároky zákazníka z titulu vad zboží, obzvláště nároky na náhradu škod, které nevznikly na dodávaném výrobku samotném, jsou vyloučeny.

7.2 Dodavatel nenese odpovědnost za škody/vady vzniklé v důsledku jakýchkoli vadných podkladů od zákazníka, na vadnost podkladů není dodavatel povinen zákazníka upozorňovat. Dodavatel zpravidla vytvoří na základě tiskových podkladů od zákazníka PDF náhled/softproof, který je zaslán zákazníkovi ke schválení, případně k odstranění chyb. Pokud zákazník náhled odsouhlasí elektronicky nebo přes webové rozhraní nebo emailem, uděluje tím schválení k tisku. Za případné vady či škody vzniklé tím, že zákazník schválí k tisku dokumenty obsahující vady, nenese dodavatel žádnou odpovědnost. Dodavatel nenese odpovědnost za dodatečné náklady vzniklé z důvodu, že zákazník nahlásil vadný výrobek připravený k tisku nebo kompletaci, ledaže by zákazník tyto chyby při podání prohlášení nemohl objektivně rozpoznat. Zejména neodpovídá dodavatel za chyby, které zákazník přehlédl na zaslaných korekturách a tiskových předlohách, nebo za změny, které jsou nutné v důsledku nečitelnosti rukopisu nebo odchylky od sazby a tisku, zejména za opravy provedené zákazníkem a autorem. Žádosti o opravy musí být dodavateli předloženy písemně.

7.3 V případě barevných reprodukcí ve všech tiskových procesech nepředstavují vadu odchylky od originálu, které jsou v oboru obvyklé. Totéž platí pro porovnání případných zkušebních verzí a finálního tisku edice (barevné nátisky a produkční archy). Za světlostálost, proměnlivost a odchylky barev a bronzů, jakož i za kvalitu gumování, lakování, impregnace atd. odpovídá dodavatel pouze v rozsahu, v jakém byly vady materiálů rozpoznatelné před jejich použitím při řádné kontrole. Odchylky v kvalitě dodavatelem pořízeného papíru, lepenky a dalších materiálů nelze namítat, pokud jsou obvyklé.

7.4 Dodavatel neodpovídá za věcné vady, pokud jsou založeny na dodávkách, které získal od třetích stran nebo zákazníka a které nebyly dodavatelovým zpracováním změněny tak, že by vada byla způsobena zpracováním (např. tisk na papír dodaný zákazníkem).

7.5 Vady části dodaného zboží neopravňují zákazníka k reklamaci celé dodávky.

§08
Výhrada vlastnického práva

8.1 Dodavatel si vyhrazuje vlastnické právo ke všemu jím dodanému zboží, dokud nebudou uspokojeny všechny pohledávky dodavatele, na které má vůči zákazníkovi nárok v rámci obchodního vztahu, zejm. z titulu kupní ceny.

8.2 V případě přístupu třetích osob k věcem, ohledně nichž platí výhrada vlastnického práva dodavatele, je zákazník povinen informovat třetí osobu o právní situaci.

8.3 Zákazník je oprávněn prodat zboží, ohledně kterého platí výhrada vlastnického práva dodavatele, v běžném obchodním styku, pokud není v prodlení s úhradou svých platebních povinností vůči dodavateli. Zákazník na dodavatele tímto v plné výši postupuje veškeré budoucí pohledávky, které mu vzniknou z titulu zpeněžení (či jiného právního důvodu, jako např. pojištění, delikt, náhrada škody) věci, která bude vlastnictvím dodavatele, to vše s rozvazovací podmínkou úhrady veškerých pohledávek dodavatele za zákazníkem. Dodavatel postoupení přijímá. Dodavatel odvolatelně zmocňuje zákazníka, aby pohledávky, které mu byly postoupeny, vymáhal svým jménem. Na žádost zákazník sdělí dodavateli, že došlo k postoupení pohledávky a poskytne mu informace potřebné k vymáhání pohledávek.

8.4 V případě porušení povinnosti ze strany zákazníka, zejména v případě prodlení s platbou, je dodavatel oprávněn – po neúspěšném uplynutí dodatečné přiměřené lhůty stanovené zákazníkovi k plnění – odstoupit od smlouvy a požadovat vydání předmětu dodávky.

§08
Výhrada vlastnického práva

8.1 Dodavatel si vyhrazuje vlastnické právo ke všemu jím dodanému zboží, dokud nebudou uspokojeny všechny pohledávky dodavatele, na které má vůči zákazníkovi nárok v rámci obchodního vztahu, zejm. z titulu kupní ceny.

8.2 V případě přístupu třetích osob k věcem, ohledně nichž platí výhrada vlastnického práva dodavatele, je zákazník povinen informovat třetí osobu o právní situaci.

8.3 Zákazník je oprávněn prodat zboží, ohledně kterého platí výhrada vlastnického práva dodavatele, v běžném obchodním styku, pokud není v prodlení s úhradou svých platebních povinností vůči dodavateli. Zákazník na dodavatele tímto v plné výši postupuje veškeré budoucí pohledávky, které mu vzniknou z titulu zpeněžení (či jiného právního důvodu, jako např. pojištění, delikt, náhrada škody) věci, která bude vlastnictvím dodavatele, to vše s rozvazovací podmínkou úhrady veškerých pohledávek dodavatele za zákazníkem. Dodavatel postoupení přijímá. Dodavatel odvolatelně zmocňuje zákazníka, aby pohledávky, které mu byly postoupeny, vymáhal svým jménem. Na žádost zákazník sdělí dodavateli, že došlo k postoupení pohledávky a poskytne mu informace potřebné k vymáhání pohledávek.

8.4 V případě porušení povinnosti ze strany zákazníka, zejména v případě prodlení s platbou, je dodavatel oprávněn – po neúspěšném uplynutí dodatečné přiměřené lhůty stanovené zákazníkovi k plnění – odstoupit od smlouvy a požadovat vydání předmětu dodávky.

§09
Zákaz započtení

Započtení pohledávek zákazníka vůči dodavateli oproti pohledávkám dodavatele vůči zákazníkovi smí zákazník provést pouze v případě, že pohledávky zákazníka za dodavatelem budou přiznané pravomocným a vykonatelným soudním rozhodnutím.

§09
Zákaz započtení

Započtení pohledávek zákazníka vůči dodavateli oproti pohledávkám dodavatele vůči zákazníkovi smí zákazník provést pouze v případě, že pohledávky zákazníka za dodavatelem budou přiznané pravomocným a vykonatelným soudním rozhodnutím.

§10
Materiál pořízený zákazníkem / skladování / archivace / ztráta dat

10.1 Materiál, který má zákazník dodat dodavateli pro plnění smlouvy, je povinen zákazník dodat do sídla dodavatele na své náklady. Potvrzení o přijetí neznamená záruku za správnost množství označeného jako dodané. Zákazník nemá nárok na vrácení obalového materiálu a odpadu vzniklého při zpracování dodaného materiálu (tiskové makulatury, ořezávání, děrování apod.). Dodavatel neodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím věcí předaných mu ke zpracováním zákazníkem.

10.2 Produkty, na které má zákazník nárok, zejména rukopisy, data a datové nosiče, lze po předání konečného produktu zákazníkovi nebo jeho zástupcům archivovat pouze na základě výslovné dohody a za zvláštní odměnu. Pokud mají být určené předměty pojištěny, zejména proti krádeži, požáru a vodě, musí si to zákazník zajistit sám, pokud není uzavřena jiná dohoda. Totéž platí pro uskladněné tiskoviny, nezpracované archy nebo jiné přinesené předměty. Zákazník se zavazuje, že si sám zajistí zálohování dat, která dodavateli poskytl, a zbavuje dodavatele odpovědnosti za případnou ztrátu dat.

§10
Materiál pořízený zákazníkem / skladování / archivace / ztráta dat

10.1 Materiál, který má zákazník dodat dodavateli pro plnění smlouvy, je povinen zákazník dodat do sídla dodavatele na své náklady. Potvrzení o přijetí neznamená záruku za správnost množství označeného jako dodané. Zákazník nemá nárok na vrácení obalového materiálu a odpadu vzniklého při zpracování dodaného materiálu (tiskové makulatury, ořezávání, děrování apod.). Dodavatel neodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím věcí předaných mu ke zpracováním zákazníkem.

10.2 Produkty, na které má zákazník nárok, zejména rukopisy, data a datové nosiče, lze po předání konečného produktu zákazníkovi nebo jeho zástupcům archivovat pouze na základě výslovné dohody a za zvláštní odměnu. Pokud mají být určené předměty pojištěny, zejména proti krádeži, požáru a vodě, musí si to zákazník zajistit sám, pokud není uzavřena jiná dohoda. Totéž platí pro uskladněné tiskoviny, nezpracované archy nebo jiné přinesené předměty. Zákazník se zavazuje, že si sám zajistí zálohování dat, která dodavateli poskytl, a zbavuje dodavatele odpovědnosti za případnou ztrátu dat.

§11
Autorská práva, vlastnictví, stahování

11.1 Za dodržování autorských práv a jiných práv třetích osob, včetně práv z duševního vlastnictví, odpovídá výhradně zákazník. V případě, že z tohoto titulu vznikne dodavateli jakákoli újma či proti němu třetí osoby uplatní jakékoli nároky, zavazuje se zákazník dodavatele v plné výši odškodnit. Autorská práva a právo na reprodukci dodavatelových vlastních skic, návrhů, originálů, filmů a podobně zůstávají výhradně dodavateli, pokud není výslovně dodavatelem stanoveno jinak.

11.2 Dodavatelem vyrobené ofsetové tiskové desky, tisková data, litografie, montáže, předlohy (negativy a diapozitivy na filmu nebo skle), výseky a podobně zůstávají vlastnictvím dodavatele, i když byly fakturovány samostatně. Zákazník může tyto informace a know-how, které mu byly poskytnuty, předat třetím stranám nebo jim je zpřístupnit či je využít pro svou vlastní potřebu nad rámec smlouvy, pouze s předchozím písemným souhlasem dodavatele.

11.3 V případě dodávky podle výkresů, vzorků nebo specifikací zákazníka zákazník dodavatele plně odškodní za veškeré nároky třetích stran na základě vlastnických práv či práv duševního vlastnictví. V případě porušení smlouvy ze strany zákazníka se zákazník výslovně vzdává svých vlastnických práv na zboží či majetkových práv autora vůči dodavateli v případě využití zboží dodavatelem.

11.4 Stažením digitálního obsahu zákazník uznává autorská práva a zavazuje se je dodržovat.

§11
Autorská práva, vlastnictví, stahování

11.1 Za dodržování autorských práv a jiných práv třetích osob, včetně práv z duševního vlastnictví, odpovídá výhradně zákazník. V případě, že z tohoto titulu vznikne dodavateli jakákoli újma či proti němu třetí osoby uplatní jakékoli nároky, zavazuje se zákazník dodavatele v plné výši odškodnit. Autorská práva a právo na reprodukci dodavatelových vlastních skic, návrhů, originálů, filmů a podobně zůstávají výhradně dodavateli, pokud není výslovně dodavatelem stanoveno jinak.

11.2 Dodavatelem vyrobené ofsetové tiskové desky, tisková data, litografie, montáže, předlohy (negativy a diapozitivy na filmu nebo skle), výseky a podobně zůstávají vlastnictvím dodavatele, i když byly fakturovány samostatně. Zákazník může tyto informace a know-how, které mu byly poskytnuty, předat třetím stranám nebo jim je zpřístupnit či je využít pro svou vlastní potřebu nad rámec smlouvy, pouze s předchozím písemným souhlasem dodavatele.

11.3 V případě dodávky podle výkresů, vzorků nebo specifikací zákazníka zákazník dodavatele plně odškodní za veškeré nároky třetích stran na základě vlastnických práv či práv duševního vlastnictví. V případě porušení smlouvy ze strany zákazníka se zákazník výslovně vzdává svých vlastnických práv na zboží či majetkových práv autora vůči dodavateli v případě využití zboží dodavatelem.

11.4 Stažením digitálního obsahu zákazník uznává autorská práva a zavazuje se je dodržovat.

§12
Promlčení

Veškerá majetková práva vzniklá ze smlouvy zákazníkovi se promlčují v jednoleté promlčecí lhůtě.

§12
Promlčení

Veškerá majetková práva vzniklá ze smlouvy zákazníkovi se promlčují v jednoleté promlčecí lhůtě.

§13
Ochrana údajů a otisk

13.1 Zákazník je tímto informován, že osobní údaje získané v průběhu obchodního vztahu zpracovává dodavatel v souladu s ustanoveními příslušných právních předpisů o ochraně osobních údajů.

13.2 Zákazník uděluje dodavateli právo uvádět název logo a identifikační číslo dodavatele na produktech vhodným způsobem v souladu s příslušnými zvyklostmi a s ohledem na oprávněné zájmy zákazníka.

§13
Ochrana údajů a otisk

13.1 Zákazník je tímto informován, že osobní údaje získané v průběhu obchodního vztahu zpracovává dodavatel v souladu s ustanoveními příslušných právních předpisů o ochraně osobních údajů.

13.2 Zákazník uděluje dodavateli právo uvádět název logo a identifikační číslo dodavatele na produktech vhodným způsobem v souladu s příslušnými zvyklostmi a s ohledem na oprávněné zájmy zákazníka.

§14
Místo plnění a soudní příslušnost

14.1 Místo plnění je sídlo dodavatele.

14.2 K rozhodování veškerých sporů ze smlouvy vyplývajících či s ní souvisejících (a to i pro náhradu škody či bezdůvodné obohacení) se sjednává příslušnost soudů České republiky. Je dohodnuto, že místně příslušným soudem pro spory vyplývající z obchodního vztahu, včetně všech vztahů se smlouvou souvisejících, je obecný soud podle sídla dodavatele. Tato dohoda o soudní příslušnosti se vztahuje i na zákazníky, kteří mají bydliště nebo obvyklé místo pobytu či sídlo mimo Českou republiku nebo kteří se po uzavření smlouvy přestěhují do zahraničí nebo jejichž bydliště nebo obvyklé místo pobytu či sídlo není v době podání žaloby známo. Dodavatel si vyhrazuje právo podniknout právní kroky v místě podnikání zákazníka.

§14
Místo plnění a soudní příslušnost

14.1 Místo plnění je sídlo dodavatele.

14.2 K rozhodování veškerých sporů ze smlouvy vyplývajících či s ní souvisejících (a to i pro náhradu škody či bezdůvodné obohacení) se sjednává příslušnost soudů České republiky. Je dohodnuto, že místně příslušným soudem pro spory vyplývající z obchodního vztahu, včetně všech vztahů se smlouvou souvisejících, je obecný soud podle sídla dodavatele. Tato dohoda o soudní příslušnosti se vztahuje i na zákazníky, kteří mají bydliště nebo obvyklé místo pobytu či sídlo mimo Českou republiku nebo kteří se po uzavření smlouvy přestěhují do zahraničí nebo jejichž bydliště nebo obvyklé místo pobytu či sídlo není v době podání žaloby známo. Dodavatel si vyhrazuje právo podniknout právní kroky v místě podnikání zákazníka.

§15
Rozhodné právo a částečná neplatnost

15.1 Je dohodnuto, že se na vztahy ze smlouvy vyplývající nebo s ní související použije české právo. Použití Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží je po vzájemné dohodě vyloučeno.

15.2 Pokud by jedno nebo více výše uvedených ustanovení bylo nebo se stalo neplatným či nicotným, nemá to vliv na platnost ostatních ustanovení. Neplatné ustanovení se nahradí platným ustanovením, které v co největší míře vyhovuje účelu původního ustanovení. Totéž platí v případě mezery v zákoně.

§15
Rozhodné právo a částečná neplatnost

15.1 Je dohodnuto, že se na vztahy ze smlouvy vyplývající nebo s ní související použije české právo. Použití Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží je po vzájemné dohodě vyloučeno.

15.2 Pokud by jedno nebo více výše uvedených ustanovení bylo nebo se stalo neplatným či nicotným, nemá to vliv na platnost ostatních ustanovení. Neplatné ustanovení se nahradí platným ustanovením, které v co největší míře vyhovuje účelu původního ustanovení. Totéž platí v případě mezery v zákoně.

Stánek: březen 2022

Stánek: březen 2022