Podmínky nákupu

PŘEHLED PRAVIDEL

 1. Úvodní strana
 2. »
 3. CPI
 4. »
 5. Podmínky nákupu

Podmínky nákupu

CPI Books GmbH
Birkstraße 10
25917 Leck

Podmínky nákupu jako dokument PDF

§01
Rozsah použití

1. Tyto nákupní podmínky se vztahují na všechny objednávky společnosti CPI Books GmbH, Birkstraße 10, 29517 Leck (Německo) - dále jen CPI a/nebo kupující.

2. Rozporné všeobecné podmínky smluvního partnera a/nebo odchylné smluvní podmínky se nepoužijí; jejich platnost se výslovně odmítá. Cokoli, co je v rozporu s těmito podmínkami, platí pouze v případě, že mezi stranami existují samostatné dohody. Bezpodmínečné převzetí dodávky není v tomto ohledu dostačující.

§01
Rozsah použití

1. Tyto nákupní podmínky se vztahují na všechny objednávky společnosti CPI Books GmbH, Birkstraße 10, 29517 Leck (Německo) - dále jen CPI a/nebo kupující.

2. Rozporné všeobecné podmínky smluvního partnera a/nebo odchylné smluvní podmínky se nepoužijí; jejich platnost se výslovně odmítá. Cokoli, co je v rozporu s těmito podmínkami, platí pouze v případě, že mezi stranami existují samostatné dohody. Bezpodmínečné převzetí dodávky není v tomto ohledu dostačující.

§02
Uzavření smlouvy

1. Poptávky a/nebo žádosti o cenové nabídky od dodavatelů jsou nezávazné.

2. Objednávky společnosti CPI, včetně přijetí nabídek, jsou právně účinné pouze tehdy, jsou-li učiněny písemně. Prohlášení zaslaná elektronicky e-mailem splňují požadavek písemné formy ve výše uvedeném smyslu.

3. Potvrzení objednávky od dodavatele, které se odchyluje od objednávky učiněné společností CPI, představuje novou nabídku a musí být společností CPI přijato, aby byla smlouva platná.

§02
Uzavření smlouvy

1. Poptávky a/nebo žádosti o cenové nabídky od dodavatelů jsou nezávazné.

2. Objednávky společnosti CPI, včetně přijetí nabídek, jsou právně účinné pouze tehdy, jsou-li učiněny písemně. Prohlášení zaslaná elektronicky e-mailem splňují požadavek písemné formy ve výše uvedeném smyslu.

3. Potvrzení objednávky od dodavatele, které se odchyluje od objednávky učiněné společností CPI, představuje novou nabídku a musí být společností CPI přijato, aby byla smlouva platná.

§03
Obsah smlouvy

1. Součástí smlouvy se stávají technické specifikace a vlastnosti předmětu dodávky, například výkonnostní specifikace, které CPI uvede v průběhu jednání o smlouvě nebo během procesu objednávání.

2. Informace obsažené v bezpečnostních listech, prohlášeních o neexistenci námitek, specifikacích atd., které dodal dodavatel/zhotovitel a/nebo které mají být dodány, jsou zaručenými vlastnostmi.

§03
Obsah smlouvy

1. Součástí smlouvy se stávají technické specifikace a vlastnosti předmětu dodávky, například výkonnostní specifikace, které CPI uvede v průběhu jednání o smlouvě nebo během procesu objednávání.

2. Informace obsažené v bezpečnostních listech, prohlášeních o neexistenci námitek, specifikacích atd., které dodal dodavatel/zhotovitel a/nebo které mají být dodány, jsou zaručenými vlastnostmi.

§04
Doručení

1. Dohodnutá data a lhůty se počítají od přijetí objednávky dodavatelem. Elektronické prohlášení o záměru se považuje za doručené v den, kdy je k dispozici dodavateli na jeho elektronické adrese v běžné pracovní době; jinak následující pracovní den. Dodavatel je v prodlení, pokud není dodržen dohodnutý termín dodání. Pokud nebyla sjednána závazná dodací lhůta/datum dodání, je dodavatel v prodlení po uplynutí dodací lhůty stanovené CPI.

2. Dodavatel nás musí neprodleně informovat o jakýchkoli změnách / zpoždění dodacích lhůt. Bezpodmínečné přijetí opožděné dodávky nebo služby neznamená, že se kupující vzdává jakýchkoli nároků, na které má nárok z důvodu opožděné dodávky / služby.

3. Pokud není výslovně dohodnuto se společností CPI, nejsou dílčí dodávky obecně povoleny. Částečná dodávka nemá vliv na počátek běhu lhůty splatnosti.

4. Zákazník není povinen převzít dodávky zboží před uplynutím dodací lhůty/termínu dodání.

5. Nedodávky jsou obecně vyloučeny. CPI má nárok na 100 % objednaného zboží, včetně množství a hmotnosti. Pokud dodavatel dodá méně, než bylo objednáno, není smlouva splněna; CPI může požadovat následnou dodávku. Nadměrné dodávky musí být dohodnuty mezi zákazníkem a dodavatelem. Pokud k předchozí dohodě nedojde, platí maximální výše nadměrné dodávky 1 %. CPI má právo automaticky snížit a zadržet fakturovanou částku za množství přesahující 1 %.

6. Pokud je dodavatel v prodlení s dodávkou, je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1 % z dohodnuté čisté částky objednávky za každý pracovní den prodlení, nejvýše však 10 % z čisté částky objednávky. Uplatnění dalších škod ze strany CPI není vyloučeno. Společnost CPI může smluvní pokutu požadovat až do výše konečné platby.

§04
Doručení

1. Dohodnutá data a lhůty se počítají od přijetí objednávky dodavatelem. Elektronické prohlášení o záměru se považuje za doručené v den, kdy je k dispozici dodavateli na jeho elektronické adrese v běžné pracovní době; jinak následující pracovní den. Dodavatel je v prodlení, pokud není dodržen dohodnutý termín dodání. Pokud nebyla sjednána závazná dodací lhůta/datum dodání, je dodavatel v prodlení po uplynutí dodací lhůty stanovené CPI.

2. Dodavatel nás musí neprodleně informovat o jakýchkoli změnách / zpoždění dodacích lhůt. Bezpodmínečné přijetí opožděné dodávky nebo služby neznamená, že se kupující vzdává jakýchkoli nároků, na které má nárok z důvodu opožděné dodávky / služby.

3. Pokud není výslovně dohodnuto se společností CPI, nejsou dílčí dodávky obecně povoleny. Částečná dodávka nemá vliv na počátek běhu lhůty splatnosti.

4. Zákazník není povinen převzít dodávky zboží před uplynutím dodací lhůty/termínu dodání.

5. Nedodávky jsou obecně vyloučeny. CPI má nárok na 100 % objednaného zboží, včetně množství a hmotnosti. Pokud dodavatel dodá méně, než bylo objednáno, není smlouva splněna; CPI může požadovat následnou dodávku. Nadměrné dodávky musí být dohodnuty mezi zákazníkem a dodavatelem. Pokud k předchozí dohodě nedojde, platí maximální výše nadměrné dodávky 1 %. CPI má právo automaticky snížit a zadržet fakturovanou částku za množství přesahující 1 %.

6. Pokud je dodavatel v prodlení s dodávkou, je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1 % z dohodnuté čisté částky objednávky za každý pracovní den prodlení, nejvýše však 10 % z čisté částky objednávky. Uplatnění dalších škod ze strany CPI není vyloučeno. Společnost CPI může smluvní pokutu požadovat až do výše konečné platby.

§05
Přeprava

1. Dodavatel je v každém případě povinen dodat zboží „zdarma v místě určení“, včetně všech nákladů na dopravu, pojištění, balení a dalších vedlejších nákladů a poplatků, včetně cla, až do dodání do místa přijetí určeného CPI (DDP podle Incoterms). Riziko přechází na CPI v okamžiku dodání do přijímacího střediska.

2. Dodavatel je povinen dodržovat přepravní pokyny CPI a zasílatele nebo dopravce. Ve všech přepravních dokumentech, korespondenci a fakturách musí být uvedena čísla objednávek a zboží společnosti CPI. Přepravní doklady/dodací listy, které mají být přiloženy ke každé dodávce, musí rovněž obsahovat následující povinné informace:

 • - Popis objednávky (datum, číslo atd.)
 • - Popis dodacího listu (číslo, datum atd.)
 • - Označení položky dodávky včetně čísla materiálu/položky uvedené v objednávce/smlouvě.

3. Pokud bylo ve výjimečných případech mezi stranami výslovně dohodnuto dodání „ze závodu“ (EXW podle Incoterms) odchylně od § 5 odst. 1, dodavatel dodá zboží za nejnižší možnou cenu. Dodatečné náklady na expresní dodání, které se stanou nezbytnými pro dodržení dohodnutého termínu dodání, nese Dodavatel; CPI tyto náklady nehradí.

4. Dodavatel musí splňovat požadavky zákona o obalech v platném znění. Tím se řídí i povinnost dodavatele odebírat obaly.

5. Obaly a palety použité k přepravě musí být v bezvadném stavu. Nepoškozené palety EURO vymění CPI při dodání; za poškozené palety nebude poskytnuta náhrada.

§05
Přeprava

1. Dodavatel je v každém případě povinen dodat zboží „zdarma v místě určení“, včetně všech nákladů na dopravu, pojištění, balení a dalších vedlejších nákladů a poplatků, včetně cla, až do dodání do místa přijetí určeného CPI (DDP podle Incoterms). Riziko přechází na CPI v okamžiku dodání do přijímacího střediska.

2. Dodavatel je povinen dodržovat přepravní pokyny CPI a zasílatele nebo dopravce. Ve všech přepravních dokumentech, korespondenci a fakturách musí být uvedena čísla objednávek a zboží společnosti CPI. Přepravní doklady/dodací listy, které mají být přiloženy ke každé dodávce, musí rovněž obsahovat následující povinné informace:

 • - Popis objednávky (datum, číslo atd.)
 • - Popis dodacího listu (číslo, datum atd.)
 • - Označení položky dodávky včetně čísla materiálu/položky uvedené v objednávce/smlouvě.

3. Pokud bylo ve výjimečných případech mezi stranami výslovně dohodnuto dodání „ze závodu“ (EXW podle Incoterms) odchylně od § 5 odst. 1, dodavatel dodá zboží za nejnižší možnou cenu. Dodatečné náklady na expresní dodání, které se stanou nezbytnými pro dodržení dohodnutého termínu dodání, nese Dodavatel; CPI tyto náklady nehradí.

4. Dodavatel musí splňovat požadavky zákona o obalech v platném znění. Tím se řídí i povinnost dodavatele odebírat obaly.

5. Obaly a palety použité k přepravě musí být v bezvadném stavu. Nepoškozené palety EURO vymění CPI při dodání; za poškozené palety nebude poskytnuta náhrada.

§06
Fakturace a platby

1. Cena uvedená v objednávce je závazná. Není-li dohodnuto jinak, cena je „DDP“ v souladu s Incoterms, včetně balení. Pokud je výjimečně mezi stranami dohodnuta EXW (Ex Works dle Incoterms), CPI hradí pouze nejvýhodnější přepravní náklady; náklady a riziko až do předání dopravci a nakládky nese v každém případě dodavatel.

2. Snížení ceny v období mezi objednáním a zaplacením faktury bude ve prospěch CPI.

3. Není-li dohodnuto jinak, musí být platby zákazníka provedeny do 30 dnů se slevou 3 % nebo do 60 dnů netto.

4. Lhůta splatnosti začíná běžet, jakmile je dodávka/služba poskytnuta v plném rozsahu a je vystavena řádná faktura.

5. Pohledávky:

 • a) Pohledávky Dodavatele vůči CPI lze postoupit pouze s výslovným písemným souhlasem CPI. Pokud se jedná o obchodní transakci pro obě strany, použije se § 354a obchodního zákoníku.
 • b) Započtení proti pohledávkám CPI je přípustné pouze u nesporných nebo právoplatně zjištěných pohledávek dodavatele vůči CPI.
 • c) Dodavatel nemá nárok na žádná zadržovací práva, pokud se zakládají na protipohledávkách z jiných právních jednání s CPI.

6. V případě zálohových plateb je CPI oprávněna požadovat odpovídající zajištění ve formě bankovní záruky, a to minimálně ve výši zálohové platby.

§06
Fakturace a platby

1. Cena uvedená v objednávce je závazná. Není-li dohodnuto jinak, cena je „DDP“ v souladu s Incoterms, včetně balení. Pokud je výjimečně mezi stranami dohodnuta EXW (Ex Works dle Incoterms), CPI hradí pouze nejvýhodnější přepravní náklady; náklady a riziko až do předání dopravci a nakládky nese v každém případě dodavatel.

2. Snížení ceny v období mezi objednáním a zaplacením faktury bude ve prospěch CPI.

3. Není-li dohodnuto jinak, musí být platby zákazníka provedeny do 30 dnů se slevou 3 % nebo do 60 dnů netto.

4. Lhůta splatnosti začíná běžet, jakmile je dodávka/služba poskytnuta v plném rozsahu a je vystavena řádná faktura.

5. Pohledávky:

 • a) Pohledávky Dodavatele vůči CPI lze postoupit pouze s výslovným písemným souhlasem CPI. Pokud se jedná o obchodní transakci pro obě strany, použije se § 354a obchodního zákoníku.
 • b) Započtení proti pohledávkám CPI je přípustné pouze u nesporných nebo právoplatně zjištěných pohledávek dodavatele vůči CPI.
 • c) Dodavatel nemá nárok na žádná zadržovací práva, pokud se zakládají na protipohledávkách z jiných právních jednání s CPI.

6. V případě zálohových plateb je CPI oprávněna požadovat odpovídající zajištění ve formě bankovní záruky, a to minimálně ve výši zálohové platby.

§07
Kvalita a vady materiálu

1. Všechny dodávky zboží musí být zabaleny a zajištěny tak, aby byly dostatečně chráněny před poškozením při přepravě, znečištěním nebo jinými vnějšími vlivy.

2. Dodavatel musí při svých dodávkách dodržovat uznávaná technologická pravidla a platné bezpečnostní předpisy. Dodavatel provede před dodávkou kontrolu kvality zboží, která je vhodná co do druhu a rozsahu a odpovídá obecnému standardu.

 • a) V případě vadné dodávky se použijí zákonná ustanovení, pokud není v následujících ustanoveních uvedeno jinak.
 • b) Povinnost kontroly a oznámení závad podle § 377 obchodního zákoníku platí za následujících podmínek. CPI je povinna při převzetí výrobků dodaných dodavatelem zkontrolovat shodu objednaného a dodaného zboží, případné odchylky v množství a vnější rozpoznatelná poškození, pokud a jakmile je to v rámci běžného obchodního styku možné. Rozsáhlejší vstupní kontrola zboží se výslovně neprovádí; dodavatel se jí z preventivních důvodů vzdává. Dodavatel musí být neprodleně informován o všech závadách zjištěných při vstupní kontrole zboží. Pokud je v důsledku závad zjištěných při vstupní kontrole zboží a/nebo stavu zboží nutná kontrola nad obvyklý rozsah, hradí dodatečné náklady dodavatel.
 • c) CPI je povinna oznámit dodavateli veškeré další vady, které se zjistí až v průběhu zpracování nebo zamýšleného použití dodaného zboží, a to neprodleně po jejich zjištění.
 • d) V tomto ohledu se dodavatel vzdává obhajoby pozdního oznámení vad.

3. Vady dodávky musí CPI oznámit do 15 pracovních dnů, skryté vady ve stejné lhůtě poté, co se o nich dozví. V případě průchozích obchodů platí lhůta ode dne oznámení vady zákazníkem.

4. V případě reklamace si společnost CPI vyhrazuje právo účtovat dodavateli náklady vzniklé v souvislosti s reklamací. Dodavatel nese náklady a riziko spojené s vrácením vadných položek dodávky.

5. Na následné plnění se vztahují zákonná ustanovení. Pokud se následné plnění nezdaří, pokud nelze rozumně očekávat, že CPI následné plnění přijme, nebo pokud Dodavatel následné plnění neprodleně nezahájí, může CPI od smlouvy/objednávky odstoupit bez stanovení další lhůty a vrátit výrobky na riziko a náklady Dodavatele. V těchto a jiných naléhavých případech, zejména k odvrácení akutního nebezpečí nebo k zabránění velkým škodám, pokud již není možné informovat Dodavatele o vadě a stanovit mu lhůtu, byť i krátkou, k odstranění vady, může CPI vadu odstranit sama nebo ji nechat odstranit třetí osobou na náklady Dodavatele. Další nároky, zejména nároky na náhradu škody nebo z titulu záruk Dodavatele, zůstávají nedotčeny.

6. V naléhavých případech, zejména aby se předešlo nadměrným škodám, je CPI oprávněna odstranit vadu sama nebo ji nechat odstranit třetími stranami na náklady dodavatele v rozsahu nezbytném pro splnění vlastních dodacích povinností.

7. Pokud je vada na předmětech dodávky zjištěna až po jejich dalším zpracování, nese dodavatel veškeré náklady spojené s výměnou nebo opravou vadných předmětů dodávky.

8. Náklady, které CPI musí nést ve vztahu ke svým zákazníkům, protože mají vůči CPI nárok na náhradu nákladů nezbytných pro účely následného plnění - zejména náklady na dopravu, cestovné, práci a materiál - jdou k tíži dodavatele.

9. Povaha a kvalita všech dodávek musí plně odpovídat dohodnutým specifikacím a tomu, co je třeba předpokládat se znalostí zamýšleného použití, minimálně však závazným zákonným požadavkům - zejména národním a evropským bezpečnostním předpisům a normám DIN platným v době dodávky. Dodavatel ručí za to, že předměty smlouvy jsou bez vad a splňují výše uvedené požadavky.

10. Veškeré náklady, které společnosti CPI vzniknou v důsledku nesouladu dodávky se zákonnými a jinými předpisy a normami, jdou v plné výši k tíži dodavatele.

§07
Kvalita a vady materiálu

1. Všechny dodávky zboží musí být zabaleny a zajištěny tak, aby byly dostatečně chráněny před poškozením při přepravě, znečištěním nebo jinými vnějšími vlivy.

2. Dodavatel musí při svých dodávkách dodržovat uznávaná technologická pravidla a platné bezpečnostní předpisy. Dodavatel provede před dodávkou kontrolu kvality zboží, která je vhodná co do druhu a rozsahu a odpovídá obecnému standardu.

 • a) V případě vadné dodávky se použijí zákonná ustanovení, pokud není v následujících ustanoveních uvedeno jinak.
 • b) Povinnost kontroly a oznámení závad podle § 377 obchodního zákoníku platí za následujících podmínek. CPI je povinna při převzetí výrobků dodaných dodavatelem zkontrolovat shodu objednaného a dodaného zboží, případné odchylky v množství a vnější rozpoznatelná poškození, pokud a jakmile je to v rámci běžného obchodního styku možné. Rozsáhlejší vstupní kontrola zboží se výslovně neprovádí; dodavatel se jí z preventivních důvodů vzdává. Dodavatel musí být neprodleně informován o všech závadách zjištěných při vstupní kontrole zboží. Pokud je v důsledku závad zjištěných při vstupní kontrole zboží a/nebo stavu zboží nutná kontrola nad obvyklý rozsah, hradí dodatečné náklady dodavatel.
 • c) CPI je povinna oznámit dodavateli veškeré další vady, které se zjistí až v průběhu zpracování nebo zamýšleného použití dodaného zboží, a to neprodleně po jejich zjištění.
 • d) V tomto ohledu se dodavatel vzdává obhajoby pozdního oznámení vad.

3. Vady dodávky musí CPI oznámit do 15 pracovních dnů, skryté vady ve stejné lhůtě poté, co se o nich dozví. V případě průchozích obchodů platí lhůta ode dne oznámení vady zákazníkem.

4. V případě reklamace si společnost CPI vyhrazuje právo účtovat dodavateli náklady vzniklé v souvislosti s reklamací. Dodavatel nese náklady a riziko spojené s vrácením vadných položek dodávky.

5. Na následné plnění se vztahují zákonná ustanovení. Pokud se následné plnění nezdaří, pokud nelze rozumně očekávat, že CPI následné plnění přijme, nebo pokud Dodavatel následné plnění neprodleně nezahájí, může CPI od smlouvy/objednávky odstoupit bez stanovení další lhůty a vrátit výrobky na riziko a náklady Dodavatele. V těchto a jiných naléhavých případech, zejména k odvrácení akutního nebezpečí nebo k zabránění velkým škodám, pokud již není možné informovat Dodavatele o vadě a stanovit mu lhůtu, byť i krátkou, k odstranění vady, může CPI vadu odstranit sama nebo ji nechat odstranit třetí osobou na náklady Dodavatele. Další nároky, zejména nároky na náhradu škody nebo z titulu záruk Dodavatele, zůstávají nedotčeny.

6. V naléhavých případech, zejména aby se předešlo nadměrným škodám, je CPI oprávněna odstranit vadu sama nebo ji nechat odstranit třetími stranami na náklady dodavatele v rozsahu nezbytném pro splnění vlastních dodacích povinností.

7. Pokud je vada na předmětech dodávky zjištěna až po jejich dalším zpracování, nese dodavatel veškeré náklady spojené s výměnou nebo opravou vadných předmětů dodávky.

8. Náklady, které CPI musí nést ve vztahu ke svým zákazníkům, protože mají vůči CPI nárok na náhradu nákladů nezbytných pro účely následného plnění - zejména náklady na dopravu, cestovné, práci a materiál - jdou k tíži dodavatele.

9. Povaha a kvalita všech dodávek musí plně odpovídat dohodnutým specifikacím a tomu, co je třeba předpokládat se znalostí zamýšleného použití, minimálně však závazným zákonným požadavkům - zejména národním a evropským bezpečnostním předpisům a normám DIN platným v době dodávky. Dodavatel ručí za to, že předměty smlouvy jsou bez vad a splňují výše uvedené požadavky.

10. Veškeré náklady, které společnosti CPI vzniknou v důsledku nesouladu dodávky se zákonnými a jinými předpisy a normami, jdou v plné výši k tíži dodavatele.

§08
Odpovědnost

1. Odpovědnost za výrobek

 • a) Pokud dodavatel odpovídá za škodu podle zákona o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku, je povinen na základě první písemné žádosti odškodnit společnost CPI za případné nároky třetích osob na náhradu škody. To platí i v případě, že CPI a Dodavatel odpovídají poškozené třetí osobě společně a nerozdílně podle zákona o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku.
 • b) V případě spoluzavinění nebo nedbalosti ze strany CPI může dodavatel uplatnit nárok na náhradu škody vůči CPI. Ve vztahu mezi CPI a Dodavatelem se příslušný podíl na náhradě škody stanoví na základě odpovídajícího podílu spoluzavinění (§ 254 BGB) nebo spoluzavinění. V této souvislosti nese Dodavatel rovněž náklady, které společnosti CPI vzniknou využitím právní pomoci, stažením výrobků z trhu atd. I zde se uplatní pravidla o spoluzavinění/spoluzavinění podle § 254 BGB.
 • c) CPI neprodleně informuje dodavatele o uplatnění nároků vyplývajících z odpovědnosti za výrobek a neprovádí platby ani neuznává nároky bez konzultace s dodavatelem. Dodavatel poskytne veškeré potřebné informace a podporu v přiměřeném rozsahu, aby se mohl proti nárokům bránit.
 • d) Dodavatel musí mít dostatečné pojištění odpovědnosti za výrobek.
 • e) Další právní nároky zůstávají nedotčeny.

2. Vlastnická práva třetích stran

 • a) Dodavatel zaručuje, že ke smluvnímu zboží neexistují žádná práva průmyslového vlastnictví třetích osob, která by bránila společnosti CPI v používání zboží. Zejména neexistují žádné výhrady autorizace, licenční nároky apod. ze strany třetích osob, které by omezovaly a/nebo bránily nerušenému užívání ze strany CPI.
 • b) V případě porušení vlastnických práv třetích stran je dodavatel povinen na první žádost písemně a bez omezení odškodnit společnost CPI za veškeré nároky a požadavky třetích stran; to zahrnuje i případné náklady na soudní řízení atd.
 • c) V případě porušení vlastnických práv třetích stran nahradí dodavatel společnosti CPI veškerou škodu, která jí v důsledku porušení práv a v souvislosti s ním vznikne.

3. Ve všech ostatních ohledech nesou strany odpovědnost v souladu se zákonnými ustanoveními.

§08
Odpovědnost

1. Odpovědnost za výrobek

 • a) Pokud dodavatel odpovídá za škodu podle zákona o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku, je povinen na základě první písemné žádosti odškodnit společnost CPI za případné nároky třetích osob na náhradu škody. To platí i v případě, že CPI a Dodavatel odpovídají poškozené třetí osobě společně a nerozdílně podle zákona o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku.
 • b) V případě spoluzavinění nebo nedbalosti ze strany CPI může dodavatel uplatnit nárok na náhradu škody vůči CPI. Ve vztahu mezi CPI a Dodavatelem se příslušný podíl na náhradě škody stanoví na základě odpovídajícího podílu spoluzavinění (§ 254 BGB) nebo spoluzavinění. V této souvislosti nese Dodavatel rovněž náklady, které společnosti CPI vzniknou využitím právní pomoci, stažením výrobků z trhu atd. I zde se uplatní pravidla o spoluzavinění/spoluzavinění podle § 254 BGB.
 • c) CPI neprodleně informuje dodavatele o uplatnění nároků vyplývajících z odpovědnosti za výrobek a neprovádí platby ani neuznává nároky bez konzultace s dodavatelem. Dodavatel poskytne veškeré potřebné informace a podporu v přiměřeném rozsahu, aby se mohl proti nárokům bránit.
 • d) Dodavatel musí mít dostatečné pojištění odpovědnosti za výrobek.
 • e) Další právní nároky zůstávají nedotčeny.

2. Vlastnická práva třetích stran

 • a) Dodavatel zaručuje, že ke smluvnímu zboží neexistují žádná práva průmyslového vlastnictví třetích osob, která by bránila společnosti CPI v používání zboží. Zejména neexistují žádné výhrady autorizace, licenční nároky apod. ze strany třetích osob, které by omezovaly a/nebo bránily nerušenému užívání ze strany CPI.
 • b) V případě porušení vlastnických práv třetích stran je dodavatel povinen na první žádost písemně a bez omezení odškodnit společnost CPI za veškeré nároky a požadavky třetích stran; to zahrnuje i případné náklady na soudní řízení atd.
 • c) V případě porušení vlastnických práv třetích stran nahradí dodavatel společnosti CPI veškerou škodu, která jí v důsledku porušení práv a v souvislosti s ním vznikne.

3. Ve všech ostatních ohledech nesou strany odpovědnost v souladu se zákonnými ustanoveními.

§09
Důvěrnost

Důvěrnost a ochrana údajů

1. Obě strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o všech informacích z oblasti druhé strany, které nejsou obecně známé a které se dozvědí z obchodního vztahu, a nepoužívat je pro své vlastní účely nebo pro účely třetích osob.

2. Dodavatel se zavazuje dodržovat telekomunikační tajemství, ustanovení o ochraně údajů, zejména ochranu osobních údajů. V případě, že Dodavatel zpracovává osobní údaje pro CPI, zavazuje se uzavřít s CPI smlouvu o zpracování objednávky podle platného vzoru.

3. Veškeré dokumenty, které CPI poskytla dodavateli za účelem poskytování služeb, zůstávají majetkem CPI a musí být na žádost CPI vráceny CPI spolu se všemi kopiemi, duplikáty atd. nebo na žádost CPI zničeny.

4. Dodavatel se zavazuje výslovně a prokazatelně informovat zaměstnance, zástupce a subdodavatele, které zaměstnává, že CPI může shromažďovat a zpracovávat o nich následující osobní údaje za účelem zajištění souladu se zákonnými předpisy a oprávněnými obchodními zájmy: V případě, že se jedná o zaměstnance, kteří jsou zaměstnáni v CPI, je třeba, aby CPI poskytla informace o jejich zaměstnání: titul, příjmení, jméno, datum narození, ulice, PSČ, město, země. U vyslaných zaměstnanců, zástupců a subdodavatelů, kteří potřebují pracovní povolení nebo povolení k pobytu pro dodavatele činnosti v Německu v souladu s platnými německými nebo evropskými právními předpisy, mohou být shromažďovány také následující údaje: - jméno, příjmení a adresa zaměstnavatele: Doba platnosti pracovního povolení a/nebo povolení k pobytu, omezení týdenní pracovní doby podle pracovního povolení, omezení místa výkonu práce podle pracovního povolení, omezení činnosti/funkce podle pracovního povolení.

5. Výše uvedené povinnosti platí i po skončení platnosti smlouvy.

§09
Důvěrnost

Důvěrnost a ochrana údajů

1. Obě strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o všech informacích z oblasti druhé strany, které nejsou obecně známé a které se dozvědí z obchodního vztahu, a nepoužívat je pro své vlastní účely nebo pro účely třetích osob.

2. Dodavatel se zavazuje dodržovat telekomunikační tajemství, ustanovení o ochraně údajů, zejména ochranu osobních údajů. V případě, že Dodavatel zpracovává osobní údaje pro CPI, zavazuje se uzavřít s CPI smlouvu o zpracování objednávky podle platného vzoru.

3. Veškeré dokumenty, které CPI poskytla dodavateli za účelem poskytování služeb, zůstávají majetkem CPI a musí být na žádost CPI vráceny CPI spolu se všemi kopiemi, duplikáty atd. nebo na žádost CPI zničeny.

4. Dodavatel se zavazuje výslovně a prokazatelně informovat zaměstnance, zástupce a subdodavatele, které zaměstnává, že CPI může shromažďovat a zpracovávat o nich následující osobní údaje za účelem zajištění souladu se zákonnými předpisy a oprávněnými obchodními zájmy: V případě, že se jedná o zaměstnance, kteří jsou zaměstnáni v CPI, je třeba, aby CPI poskytla informace o jejich zaměstnání: titul, příjmení, jméno, datum narození, ulice, PSČ, město, země. U vyslaných zaměstnanců, zástupců a subdodavatelů, kteří potřebují pracovní povolení nebo povolení k pobytu pro dodavatele činnosti v Německu v souladu s platnými německými nebo evropskými právními předpisy, mohou být shromažďovány také následující údaje: - jméno, příjmení a adresa zaměstnavatele: Doba platnosti pracovního povolení a/nebo povolení k pobytu, omezení týdenní pracovní doby podle pracovního povolení, omezení místa výkonu práce podle pracovního povolení, omezení činnosti/funkce podle pracovního povolení.

5. Výše uvedené povinnosti platí i po skončení platnosti smlouvy.

§10
Vyšší moc

1. Přerušení smlouvy v důsledku událostí, které jsou nepředvídatelné a neodvratitelné a které leží mimo sféru vlivu Dodavatele a/nebo CPI a za které Dodavatel a/nebo CPI neodpovídá, jako je vyšší moc, válka nebo přírodní katastrofy, zbavují Dodavatele a/nebo CPI povinnosti plnit po dobu trvání tohoto přerušení a v rozsahu jeho účinků. Smluvní závazky se v dobré víře přizpůsobí změněným podmínkám.

2. Pokud konec takového přerušení nelze předvídat a přerušení trvá déle než dva měsíce, má CPI právo od dotčené smlouvy nebo jejích nesplněných produktů odstoupit nebo ji vypovědět bez výpovědní doby.

§10
Vyšší moc

1. Přerušení smlouvy v důsledku událostí, které jsou nepředvídatelné a neodvratitelné a které leží mimo sféru vlivu Dodavatele a/nebo CPI a za které Dodavatel a/nebo CPI neodpovídá, jako je vyšší moc, válka nebo přírodní katastrofy, zbavují Dodavatele a/nebo CPI povinnosti plnit po dobu trvání tohoto přerušení a v rozsahu jeho účinků. Smluvní závazky se v dobré víře přizpůsobí změněným podmínkám.

2. Pokud konec takového přerušení nelze předvídat a přerušení trvá déle než dva měsíce, má CPI právo od dotčené smlouvy nebo jejích nesplněných produktů odstoupit nebo ji vypovědět bez výpovědní doby.

§11
Místo plnění, soudní příslušnost, vedlejší dohody

1. Místem plnění je místo dodání nebo plnění určené zákazníkem, v případě plateb je to Leck.

2. Místní příslušnost pro všechny spory vyplývající ze smluvního vztahu je Leck

3. Německé právo se použije výhradně s vyloučením všech mezinárodních právních norem, zejména s vyloučením Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží.

4. Aby byly ústní dohody o zajištění a změny nebo dodatky ke smlouvě platné, musí být uzavřeny písemně. ve smyslu § 126 BGB. To platí i pro dohodu o odchýlení se od tohoto formálního požadavku nebo o jejím zrušení.

5. Pokud by některé ustanovení této smlouvy bylo nebo se stalo zcela nebo zčásti neplatným nebo neúčinným, nemá to vliv na platnost a vymahatelnost ostatních ustanovení.

§11
Místo plnění, soudní příslušnost, vedlejší dohody

1. Místem plnění je místo dodání nebo plnění určené zákazníkem, v případě plateb je to Leck.

2. Místní příslušnost pro všechny spory vyplývající ze smluvního vztahu je Leck

3. Německé právo se použije výhradně s vyloučením všech mezinárodních právních norem, zejména s vyloučením Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží.

4. Aby byly ústní dohody o zajištění a změny nebo dodatky ke smlouvě platné, musí být uzavřeny písemně. ve smyslu § 126 BGB. To platí i pro dohodu o odchýlení se od tohoto formálního požadavku nebo o jejím zrušení.

5. Pokud by některé ustanovení této smlouvy bylo nebo se stalo zcela nebo zčásti neplatným nebo neúčinným, nemá to vliv na platnost a vymahatelnost ostatních ustanovení.

Stánek: květen 2024

Stánek: květen 2024