Ochrana dat

PODLE GDPR

 1. Úvodní strana
 2. »
 3. CPI
 4. »
 5. Ochrana dat

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost CPI Moravia Books s.r.o., IČ: 639 97 703, se sídlem Brněnská 1024, 691 23 Pohořelice, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 23210, (dále také „My“) jako správce osobních údajů Vás jako

 • uživatele webových stránek www.cpi-print.cz,
 • žadatele o zaměstnání u nás,
 • naše obchodní partnery,
 • návštěvníky v našem areálu a,
 • účastníky námi pořádaných akcí

informuje o níže popsaném shromažďování a jiném zpracování osobních údajů a zásadáchochrany soukromí.

Politické prohlášení k základním pracovním normám CPI books GmbH

V těchto zásadách ochrany osobních údajů vysvětlujeme:

 • jaké údaje o Vás shromažďujeme a z jakého důvodu,
 • jak tyto údaje využíváme,
 • komu a v jakých případech mohou být údaje předány,
 • po jakou dobu údaje zpracováváme,
 • jaké možnosti nabízíme, včetně získání přístupu k údajům a jejich aktualizaci a jaká máte další práva..

Pokud něčemu nerozumíte či potřebujete další informace o zpracování osobních údajů, můžete se na nás kdykoliv obrátit také na emailové adrese karel.palata@cpi-print.de.

Proč údaje shromažďujeme a zpracováváme

Údaje shromažďujeme a dále s nimi pracujeme:

 • abychom Vás mohli kontaktovat zpět a poskytnout Vám informace, o které jste požádali např. prostřednictvím kontaktního formuláře na našich webových stránkách,
 • za účelem organizace a realizace výběrového řízení na základě našeho oprávněného zájmu na řádném výběru zaměstnanců pro naši společnost,
 • za účelem vedení evidence žadatelů o zaměstnání, pokud jste nám k tomu dali souhlas,
 • v případě identifikace návštěvníků, protože máme oprávněný zájem na ochraně majetku, řízení přístupu do prostor společnosti a zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
 • prostřednictvím kamerového systému se záznamem, protože máme oprávněný zájem na zajištění bezpečnosti a ochrany majetku,
 • v případě pořádání akcí, protože máme oprávněný zájem dokumentovat námi pořádané akce a používat pořízené fotografie anebo obrazové a zvukové záznamy pro naši propagaci a budování firemní kultury,
 • za účelem zajištění komunikace a sjednání či plnění příslušné smlouvy a související obchodní komunikace a na základě našeho oprávněného zájmu na vedení evidence obchodních partnerů,
 • za účelem přímého marketingu, protože máme oprávněný zájem na budování a udržování obchodní značky,
 • za účelem ochrany našich právních zájmů nebo
 • abychom splnili své právní povinnosti.

Poskytnutí údajů pro účely odpovědi na Vámi vznesené dotazy nebo Vámi požadované informace jsou naším požadavkem, abychom Vás mohli kontaktovat. Důsledkem neposkytnutí údajů může být neposkytnutí odpovědi na Vámi vznesené dotazy.

Poskytnutí osobních údajů za účelem organizace a realizace výběrového řízení na zaměstnání je dobrovolné, je však předpokladem Vaší účasti ve výběrovém řízení, bez jejichposkytnutí nebudete do výběrového řízení zařazen/a.

V případě, že jste vyjádřili zájem o zařazení do evidence žadatelů o zaměstnání, udělili jste nám souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů. Vaše údaje používáme k tomu, abychom Vás mohli kontaktovat, pokud budeme mít v budoucnu volnou pracovní pozici, která by Vás podle našeho názoru mohla zajímat, a to po dobu 3 let, počínaje rokem následujícím, v němž jste nám dali souhlas. Souhlas se zpracováním osobních údajů pro účel vedení evidence žadatelů o zaměstnání můžete kdykoli odvolat zasláním zprávy o odvolání souhlasu na emailovou adresu karel.palata@cpi-print.de a v evidenci žadatelů o zaměstnání Vás již vést nebudeme.

Poskytnutí údajů při vstupu anebo vjezdu do našeho areálu a prostor je naším požadavkem pro umožnění Vašeho přístupu. Důsledkem neposkytnutí údajů může být neumožnění Vašeho vstupu anebo vjezdu.

Náš areál (přístup do společnosti, parkoviště a ostatní vnější prostory společnosti) je za účelem zajištění bezpečnosti a ochrany majetku nepřetržitě monitorován kamerovým systémem se záznamem. Používání a zabezpečení kamerového systému je upraveno našimi interními předpisy a je v souladu s českými a evropskými právními předpisy.

K propagaci naší společnosti a pro budování firemní kultury pořádáme akce pro zaměstnance i veřejnost, které zpravidla dokumentujeme a pořizujeme fotografie účastníků anebo zvukové a obrazové záznamy (dále jen „fotografie a záznamy“), na kterých jsou účastníci zachyceni. Tyto fotografie a záznamy užíváme v našich propagačních materiálech a umísťujeme je na naše webové stránky www.cpi-print.cz a na naše uživatelské účty a účty zřízené pro danou akci na sociálních sítích jako je Facebook či Instagram. Tyto fotografie a záznamy zachycují průběh dané akce a nemáme v úmyslu jakkoli zpracovávat citlivé osobní údaje (zvláštní kategorie osobních údajů), které mohou být na takových fotografiích a záznamech také zachyceny. V uvedených materiálech ani na webových stránkách Vás nebudeme označovat na zveřejněných fotografiích jako konkrétní účastníky. Na sociálních sítích může být takové označení Vaší osoby možné, záleží však na tom, jak máte nastavenu ochranu soukromí Vy jako uživatel takové sítě. Pokud budete potřebovat další informace, kontaktujte organizátora na místě, rádi Vám poskytneme doplňující informace a vysvětlení.
Pokud si přesto nepřejete zveřejnění konkrétní fotografie či záznamu, na kterém jste na akci zachyceni, dejte nám vědět na emailovou adresu karel.palata@cpi-print.de a učiníme potřebná opatření.

Za obchodní partnery považujeme naše dodavatele a odběratele a potenciální dodavatele a odběratele v oblastech souvisejících s naším podnikáním. Osobní údaje obchodních partnerů (jsou-li fyzickými osobami) a osobní údaje jejich zaměstnanců a spolupracovníků zpracováváme za účelem plnění smlouvy a dále kvůli splnění právních povinností v oblasti vedení účetnictví a v oblasti daní. Také vedeme databázi obchodních partnerů, v níž tyto osobní údaje zpracováváme v nezbytném rozsahu na základě našeho oprávněného zájmu za účelem vedení takové evidence pro naše provozní potřeby a rozvoj našeho podnikání.

Máme také oprávněný zájem budovat a udržovat naši obchodní značku a nabízet našim obchodním partnerům naše produkty a služby v rámci přímého marketingu. Pokud jsme Vaše osobní údaje, a to kontaktní údaje na Vás či Vaše zaměstnance a spolupracovníky včetně emailové adresy, získali při prodeji výrobku nebo služby nebo při jednání o takovém prodeji a neodmítli jste naši marketingovou komunikaci, můžeme Vám zasílat - také elektronickou cestou - naše nabídky či jiná obchodní sdělení. Můžete kdykoliv vyjádřit přání, abychom Vámnadále tyto nabídky a jiná obchodní sdělení nezasílali. Stačí nám zaslat email s příslušnou žádostína emailovou adresu karel.palata@cpi-print.de nebo jinou adresu, ze které jste od nás obdrželi obchodní sdělení.

Rozsah zpracování osobních údajů

Zpracováváme zejména následující údaje:
u žadatelů o zaměstnání, kteří nás kontaktují jakýmkoli způsobem, včetně osobní návštěvy u Nás, emailem nebo poštou:

 • jméno a příjmení
 • titul
 • datum narození
 • občanství
 • adresa
 • telefonický kontakt
 • emailová adresa
 • údaje o vzdělání
 • údaje o praxi
 • údaje o průkazech a osvědčeních
 • údaje o jazykových znalostech
 • další údaje, které nám sdělíte (např. ve Vašem životopisu)

u uživatelů našich webových stránek www.cpi-print.cz osobní údaje sdělené prostřednictvímkontaktního formuláře:

 • jméno a příjmení
 • telefonický kontakt
 • emailová adresa
 • další údaje, které nám sdělíte

u našich obchodních partnerů:

 • jméno, příjmení, firma
 • IČO, DIČ
 • osobní údaje zaměstnanců a spolupracujících osob v rozsahu jméno, příjmení, titul,pozice, telefonický kontakt, emailová adresa
 • kontaktní adresa
 • telefonický kontakt
 • emailová adresa
 • platební a dodací údaje

u návštěvníků:

 • jméno a příjmení
 • podpis
 • SPZ vozidla v případě vjezdu
 • zachycení fyzické podoby a projevů osobní povahy prostřednictvím záznamůkamerového systému

u účastníků námi pořádaných akcí:

 • zachycení fyzické podoby a projevů osobní povahy
 • další údaje, které nám sdělíte

Kdo má k Vašim osobním údajům přístup

Vaše osobní údaje budeme jako správce zpracovávat My. Vaše osobní údaje můžeme za výše uvedenými účely předat našim spolupracovníkům, kteří se podílí na našich službách, a subdodavatelům, kteří provádějí služby naším jménem. Dbáme na to, že tyto subjekty mají zajištěnu povinnost mlčenlivosti. Jedná se např. o poskytovatele našich webhostingových služeb, strážní službu apod. Jiným subjektům je umožněn přístup pouze z důvodu plnění zákonné povinnosti.

Pokud jde o osobní údaje zachycené na fotografiích a záznamech z námi pořádané akce, tyto jsoupřístupné adresátům propagačních materiálů a uživatelům našich webových stránek www.cpi-print.cz.

Doba zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat:

 • po dobu trvání výběrového řízení,
 • v případě odmítnutí žadatele o zaměstnání dále pak v nezbytné míře za účelem ochrany našich právních zájmů po dobu 4 let, počínaje rokem následujícím po odmítnutí uchazeče,
 • v případě zpracování založeném na Vašem souhlasu za účelem vedení evidence uchazečůo zaměstnání nejdéle po dobu 3 let, počínaje rokem následujícím po roce, v němž jstenám dali souhlas, nebo do Vašeho odvolání souhlasu
 • po dobu 3 let v případě identifikace návštěvníků při vstupu anebo vjezdu
 • v případě kamerového systému je záznam uchováván po dobu 21 dnů a dále pak v případě dokumentace určitého incidentu po dobu nezbytnou pro ochranu právních zájmů
 • v případě fotografií a záznamů po dobu činnosti naší společnosti nebo po dobu našeho pořádání obdobných akcí,-po dobu trvání smluvního vztahu
 • v případě evidence obchodních partnerů po dobu trvání naší spolupráce a po dobu trvání oprávněného zájmu
 • v případě probíhajícího správního, soudního nebo jiného řízení po celou dobu takového řízení

to platí, není-li právními předpisy vyžadována delší doba (např. v případě plnění archivačníchpovinností podle platných právních předpisů, jako jsou například zákon o účetnictví, zákono archivnictví a evidenci nebo zákon o dani z přidané hodnoty).

Zabezpečení osobních údajů

S Vašimi osobními údaji nakládáme zodpovědně a v souladu s českými a evropskými právními předpisy. Pro zpracování osobních údajů využíváme automatizované, ale i manuální prostředky.

Přijali jsme technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení osobních údajů. Zároveň však platí ta skutečnost, že přenos dat prostřednictvím internetu není ze své podstaty bezpečný, a proto nemůžeme zaručit bezpečnost takto posílaných dat.

V případě záznamů kamerového systému máme přijata interní pravidla pro správu, poskytnutí, prohlídku i uchování záznamu.

Vaše práva

Ve vztahu k námi prováděnému zpracování Vašich osobních údajů můžete uplatňovat:

 • právo na přístup k osobním údajům, tj. kdykoliv můžete požádat o naše potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou, pak za jakými účely, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho je budeme zpracovávat, zda máte právo na opravu, výmaz, omezení zpracování či vznést námitku, odkud jsme osobníúdaje získali a zda dochází na základě zpracování Vašich osobních údajů k automatickému rozhodování, včetně případného profilování
 • právo na opravu, tj. kdykoliv nás můžete požádat o opravu či doplnění Vašich osobních údajů, pokud by byly nepřesné či neúplné
 • právo na výmaz („právo být zapomenut“), tj. musíme vymazat Vaše osobní údaje pokud (i) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (ii) zpracování je protiprávní, (iii) vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, nebo (iv) nám to ukládá zákonná povinnost
 • právo na omezení zpracování údajů, což znamená, že dokud nevyřešíme jakékolivsporné otázky ohledně zpracování Vašich osobních údajů, musíme omezit zpracování Vašich osobních údajů
 • právo vznést námitku proti zpracování, pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudeme již Vaše osobní údaje pro tyto účely zpracovávat; pokud vznesete námitku proti zpracování v ostatních případech zpracování založeném na oprávněném zájmu, nebudeme Vaše osobní údaje dále zpracovávat, pokud neprokážeme závažný oprávněný důvod pro zpracování, který převažuje nad zájmy nebo právy a svobodami Vás jako subjektu údajů, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků
 • právo na přenositelnost, tj. kdykoliv můžete požádat o Vaše osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, pokud je zpracováváme na základě souhlasu nebo smlouvy a provádíme je automatizovaně; je-li to technicky proveditelné, předáme Vaše osobní údaje přímo jinému Vámi určenému správci

Všechna Vaše práva můžete uplatnit tak, že nás kontaktujete dle Vašeho výběru na shora uvedené adrese nebo na emailové adrese karel.palata@cpi-print.de

V případě, že máte pocit, že s Vašimi osobními údaji nenakládáme správně, můžete se se svoustížností obrátit na dozorový úřad, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz)

Zpracování osobních údajů dětí

Naše stránky www.cpi-print.cz nejsou určeny pro děti mladší 15 let. Zaměstnáváme pouze osoby starší 15 let a po skončení povinné školní docházky. Osobní údaje dětí mladších 15 let a před skončením povinné školní docházky v této souvislosti nezpracováváme. Pokud si myslíte, že Nám nějaké dítě poskytlo osobní údaje, prosím kontaktujte nás na emailové adrese karel.palata@cpi-print.de a učiníme potřebná opatření.

Aktualizace Zásad ochrany osobních údajů k 31.5.2019.